Privacyverklaring – versie 24 mei 2018

Privacyverklaring versie 24 mei 2018

(Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG)

365dagenopgeruimd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals wordt weergegeven in deze privacyverklaring.

365dagenopgeruimd neemt de bescherming van deze gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mochten er aanwijzingen zijn dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of vermoedt u sprake van misbruik, neem dan direct contact met mij op via email of telefoon.

Contact- en adresgegevens

Lenie Künne

Egmondstraat 15

6881 MK Velp

Website: www.365dagenopgeruimd.nl

Email: info@365dagenopgeruimd.nl

Telefoon: 06-31744728

Te verwerken persoonsgegevens

365dagenopgeruimd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

365dagenopgeruimd verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van cliënten

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

– IBAN-nummer

– Geboortedatum

– Naam en adres bedrijf (zakelijke klanten)

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht via de website te sturen, in correspondentie per mail, via WhatsApp en telefonisch contact

365dagenopgeruimd verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, enkel indien relevant voor het uitvoeren van de opdracht:

– Persoonsgegevens gerelateerd aan uw situatie waarvoor u 365dagenopgeruimd inschakelt (gezondheid, beperkingen, gezinssituatie, werksituatie)

– Zorgplan, zorgovereenkomst, beschikkingen

– Contactgegevens van overige betrokkenen

– BSN-nummer

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, enkel indien van toepassing en relevant

– Foto’s van de situatie

– Financiële gegevens indien van toepassing

Website

De website en/of dienst van 365dagenopgeruimd heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Er staat op de website geen informatie die onverantwoord is voor bezoekers onder de 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email. Wij verwijderen dan deze informatie.

Doel en basis grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

365dagenopgeruimd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Leveren van dienstverlening en begeleiding

– Afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Bij wettelijke verplichtingen waarbij gegevens nodig zijn voor belastingdienst, SVB, gemeente

– Voor belastingaangifte, facturatie en declaraties

Geautomatiseerde besluitvorming

365dagenopgeruimd neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn gegevens

365dagenopgeruimd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard voor een periode van vijf jaar na het afsluiten van de dienstverlening.

Delen van gegevens

365dagenopgeruimd deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (accountant, ict-bedrijf) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

365dagenopgeruimd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Delen van uw persoonlijke gegevens zal uitsluitend van toepassing zijn na uw toestemming.

Cookies

365dagenopgeruimd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 365dagenopgeruimd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@365dagenopgeruimd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, een reactie.

Klacht indienen

365dagenopgeruimd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot

Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vindt u op www.365dagenopgeruimd.nl.

De laatste datum van wijziging wordt in het privacy beleid vermeld.