Algemene voorwaarden budgetcoaching

Algemene voorwaarden budgetcoaching door 365dagenopgeruimd

 

1 Definities

1.1 Opdrachtnemer: 365dagenopgeruimd, Lenie Künne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64124754;

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die 365dagenopgeruimd de opdracht geeft;

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen een opdrachtgever en 365dagenopgeruimd waarin staat dat 365dagenopgeruimd diensten levert aan de opdrachtgever;

1.4 Diensten: alle door 365dagenopgeruimd te leveren diensten aan een opdrachtgever. Daaronder vallen onder andere ondersteuning en advies.

2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden budgetcoaching zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.2. Sommige van deze algemene voorwaarden blijven ook van toepassing nadat de overeenkomst is geëindigd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bepalingen over de betalingsverplichting, aansprakelijkheid en geheimhouding.

3 Offertes

3.1 Alle door 365dagenopgeruimd verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvend, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

3.2 De offertes van 365dagenopgeruimd zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

3.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra 365dagenopgeruimd van de opdrachtgever de schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen van het aanbod van 365dagenopgeruimd.

4.2 Als de opdrachtgever in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van de offerte komt de overeenkomst pas tot stand nadat 365dagenopgeruimd de opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven voor deze afwijkingen. Er is geen sprake van een overeenkomst indien 365dagenopgeruimd niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijkingen. Ditzelfde geldt voor eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen.

5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 365dagenopgeruimd heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en kunnen uit te voeren. Dit volgens de eisen van goed vakmanschap, eventueel met behulp van personen die de diensten namens 365dagenopgeruimd uitvoeren.

5.2 De opdrachtnemer neemt geen verantwoordelijkheden over voor de financiën van de cliënt/werknemer. De cliënt/werknemer blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigen financiën.

5.3 Als partijen een vaste prijs hebben afgesproken voor de te leveren diensten, zal 365dagenopgeruimd van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever indien er naar haar mening aanvullende diensten nodig zijn die ervoor zorgen dat de afgesproken prijs wordt overschreden.

5.4 365dagenopgeruimd mag derden inschakelen voor de uitvoering van de diensten.

5.5 Het is 365dagenopgeruimd wettelijk niet toegestaan i.v.m. art. 48 Wet op het Consumentenkrediet, haar diensten ter beschikking te stellen aan een werknemer wiens schuldenlast door deze dienstverlening vergroot wordt. Derhalve is het een werkgever niet toegestaan de in rekening gebrachte kosten voor de dienstverlening van 365dagenopgeruimd op enigerlei wijze te verhalen op de werknemer. Indien een werkgever deze intentie heeft, kan de opdracht per direct worden geannuleerd of zullen de werkzaamheden onverwijld gestaakt worden.

5.6 De cliënt/werknemer en zijn/haar partner werkt volledig mee aan het tot een goede oplossing brengen van zijn/haar financiële problemen. Is een cliënt/werknemer en zijn/haar partner onwillig en werkt hij/zij niet voldoende mee, dan is de opdrachtnemer vrij de opdracht terug te geven. Dit met volledige verrekening van de gemaakte uren.

6 Ter beschikking stellen informatie

6.1 De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie en documenten aan 365dagenopgeruimd om deze in staat te stellen de opdracht goed uit te voeren.

7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Als één van de partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst merkt dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden wordt belemmerd of belemmerd dreigt te worden moet die partij dat direct schriftelijk laten weten aan de andere partij. Ditzelfde geldt als één van de partijen twijfelt over het redelijk te verwachten resultaat binnen het overeengekomen tarief en de overeengekomen tijd, 

7.2 Als de situatie in artikel 7.1 van toepassing is, overleggen de opdrachtgever en 365dagenopgeruimd met elkaar. Als uit het overleg blijkt dat er wijzigingen in de overeenkomst moeten worden aangebracht, moeten die door beide partijen schriftelijk bevestigd worden. Dit geldt tevens voor alle andere wijzigingen dan genoemd in artikel 7.1

8 Geheimhouding

8.1 Beide partijen verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij bij de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen en waarvan zij weten of zouden moeten weten dat bekendmaking van die informatie schadelijk is of kan zijn voor de andere partij. Dit geldt niet als- en dan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst behoorlijk te kunnen uitvoeren of als zij wettelijk verplicht zijn om informatie te openbaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overdracht van de vordering aan incasso of deurwaarder wordt het rapport als onderdeel van dossier meegeleverd.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtgever kan opdrachtnemer nimmer aansprakelijk stellen voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van 365dagenopgeruimd die voortvloeit uit de overeenkomst, is beperkt tot het uit te keren maximumbedrag dat haar verzekering uitkeert.

9.3 Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

9.4 Opdrachtgever kan een beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien hij dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Dit binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever.

10 Overmacht

10.1 365dagenopgeruimd schort bij overmacht de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op. Dit zolang de overmacht toestand duurt.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

10.3 365dagenopgeruimd heeft ook het recht zich te beroepen op overmacht als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 365dagenopgeruimd haar verbintenis uit de overeenkomst had moeten nakomen.

10.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden. Dit zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5 Als 365dagenopgeruimd bij het begin van de overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts deels aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel apart factureren. De opdrachtgever moet deze factuur betalen. Dit geldt niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11 Opzegging en beëindiging van de overeenkomst

11.1 Partijen gaan de overeenkomst aan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

11.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege, nadat de afgesproken termijn is verlopen of na afronding van het volledig afgesproken traject door 365dagenopgeruimd.

11.3 Als partijen niets hebben afgesproken over de beëindiging van de overeenkomst, is de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

11.4 Een partij kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd alleen beëindigen als hij schriftelijk opzegt en zich houdt aan een opzegtermijn van 3 maanden.

11.5 Opzegging moet gebeuren door één van beide partijen bij aangetekend schrijven waaruit de reden(en) van de opzegging moet(en) blijken.

11.6 In geval van overmacht heeft 365dagenopgeruimd ook het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.

11.7 Onverminderd de bepalingen in 11.1 tot en met 11.3 heeft 365dagenopgeruimd recht op vergoeding van door haar geleden schade, kosten, renten en dergelijke door opdrachtgever.

12 Tarief

12.1 Het tarief hangt niet af van het resultaat van de door 365dagenopgeruimd uitgevoerde diensten.

12.2 De tarieven zijn exclusief reiskosten. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW).

12.3 365dagenopgeruimd kan het met de opdrachtgever afgesproken tarief jaarlijks aanpassen. 365dagenopgeruimd zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van aanpassingen in het tarief.

12.4 Als 365dagenopgeruimd de afgesproken diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen en/of niet voor haar risico komen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de diensten. 365dagenopgeruimd brengt de werkelijk gemaakte uren worden in rekening alsmede de gemaakte reiskosten.

13 Betalingsvoorwaarden

13.1 Facturen van 365dagenopgeruimd moeten binnen 14 dagen worden betaald. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

13.2 Als de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt er 8% rente in rekening gebracht.

13.3 Indien betaling later dan een maand geschied, zal 365dagenopgeruimd de uitvoering van de opdracht opgeschorten.

13.4 De vordering van 365dagenopgeruimd is direct opeisbaar in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever.

13.5 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

14 Klachten

14.1 De opdrachtgever dient klachten over de verrichte werkzaamheden schriftelijk te melden aan de opdrachtnemer. Dit binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

14.2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

14.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

15 Toepasselijk recht

15.1 Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan zal (zullen) de betreffende bepaling(en) geacht worden te zijn overeengekomen naar de geest ervan.